Īstenotie projekti

Vaivaru pamatskola arī 2018./2019.m.g. turpina realizēt ESF projektu

Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Valodu jomā Starppriekšmetu un vienaudžu sadarbības projekts „Valodu labirintos” septembrī 6. klases skolēnus veda ceļojumā krievu valodas Burtu zemē. Skolēni salīdzināja latviešu un krievu alfabētus un veidoja Burtu mājas.

16.oktobrī, pasākuma „Veltījums Latvijai” ietvaros, 8.klases skolēni viesojās jaunatvērtajā Dubultu bibliotēkā, iepazīstoties ar dzeju un apskatot Latvijas simtgadei veltītu izstādi.

Oktobrī 8. klasē notika arī integratīvā stunda „Hronometrs – hronometrija – hronoloģija – hronotipi”, sasaistot latviešu un krievu valodas, sportu, bioloģiju un vēsturi.

Drīzumā – patriotiskas dzejas konkurss Latvijas simtgadei.

STEM un vides jomā notiek projekta logo izstrāde.

Tāpat skolēni turpinās iepazīt Google Earth iespējas vides izziņā.

Septembrī un oktobrī skolēni diskutēja par cilvēka rīcības ietekmi uz vidi tēmā „Plastmasa: videi nodarītais kaitējums”, kā arī piedalījās praktiskās aktivitātēs, atklājot skolas teritoriju matemātiskos aprēķinos.

  1. oktobrī skolēni piedalījās piekrastes jauniešu forumā „Zaļai Latvijai – zaļai jūrai”, kas notika Bulduru Dārzkopības vidusskolā, kura mērķis ir veidot jauniešu jēgpilnu izpratni par planētas resursu – ūdens, zemes un klimata savstarpējo mijiedarbību. Skolēni dalījās pieredzē par Zemes dienas, Ūdens dienas, Bioloģiskās daudzveidības dienas un Dienas bez auto līdzšinējām aktivitātēm savās skolās un diskutēja par nākotnes pasākumu iecerēm.

ERASMUS+PROJEKTA IETVAROS:

No 3. līdz 8. jūnijam Vaivaru pamatskolas pedagogi Krista Zaļkalne, Kristīne Caune un Vita Ķērpe piedalījās Erasmus+ projekta „Bērns ar autiska spektra traucējumiem vispārizglītojošā klasē: resursi skolas personālam pilnvērtīgi iekļaujoša mācību procesa nodrošināšanai” kārtējā apmācību sanāksmē, šoreiz – Igaunijā.

Sanāksmju mērķis ir profesionālās pieredzes apmaiņa.

Tikšanās laikā pedagogi apmeklēja Nurmes speciālo skolu, kur projekta dalībniekiem bija iespēja vērot mācību stundas dažādās klasēs, iepazīties ar lasītprasmes apguves metodoloģiju un mācību materiāliem Igaunijas speciālajā izglītībā, kā arī dažādu interešu izglītības programmu darbību.

Projekta dalībnieki viesojās Laupa pamatskolā, kas atrodas vienā no Igaunijas 20. gadsimta muižu arhitektūras skaistākajiem piemēriem.

Projekta ietvaros dalībnieki apmeklēja Astangu profesionālās rehabilitācijas centru Tallinā, kas piedāvā uz klientu vajadzībām balstītus pakalpojumus un kompetenču centra pakalpojumus sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Šeit projekta dalībnieki varēja vērot mērķtiecīga un jēgpilna rehabilitācijas procesa realizāciju.

Bija iespēja apmeklēt arī Endlas dabas rezervātu, kur darbojas Dabas skola, un Laika centru “Wittenstein” Paides nocietinājuma tornī, interaktīvā ekspozīcijā iepazīstoties ar dažādiem Igaunijas vēstures periodiem.

 

2018.gada 22. maijā Vaivaru pamatskolas 4.-8. klases skolēni ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuras notika Latvijas valsts mežu dabas parka „Tērvete” Zaļajā klasē.

Vairāku stundu garumā skolēni mācījās dažādās praktisko uzdevumu darba pieturās, lai pilnveidotu savas kompetences, pielietojot teorētiski iegūtās zināšanas praksē: skolēni ar dažādiem paņēmieniem veica garuma mērīšanu, koka augstuma noteikšanu un procentuālos aprēķinus, mācījās noteikt malkas tilpumu un veikt meža atjaunošanas aprēķinus. Nodarbības papildināja vides izziņa pedagogu vadībā, izstaigājot Meža dzīvnieku taku, iepazīstot kukaiņu un dzīvnieku daudzveidību.

Neiztrūkstošs bija arī brauciens ar mazo vilcieniņu.

Nodarbībās tika pilnveidotas skolēnu praktiskās matemātikas iemaņas, gūtas jaunas zināšanas par vidi un, protams, lieliski pavadīts laiks dabā!

 

ESF projektā Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kas ilgs no 01.01.2017 – 31.12.2020, iesaistījušās 253 vispārējās izglītības iestādes visā Latvijā. Jūrmalā projektu realizē 7 skolas.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Vaivaru pamatskolā projekta ietvaros plānoti ilgtspējīgi individuālās pieejas attīstības pasākumi mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumi 4 jomās: valodas jomā, STEM un vides jomā, kultūrizglītības un radošās industrijas jomā un multidisciplinārā jomā – individualizētas nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, starppriekšmetu plenērs, nometne u.c.

Projektā iesaistījušies 10 Vaivaru pamatskolas skolotāji. Projekta koordinatore Vita Ķērpe.

Projekta rezultātā tiks izveidota ilgtspējīga pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēma izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, kas ietvers metodoloģisku ieteikumu izstrādi un pielietošanas mācības, IKT resursus, pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, ārvalstu metodiku ieviešanu u.c.

2018.gada 28.martā

ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Vaivaru pamatskolas skolēni iesaistījušies visdažādākajās aktivitātēs.

5.klases skolēni izstrādāja mini-projektu ”Egg parachute”.

Projekts veicināja angļu valodas izmantojumu komunikācijā; skolēni strādāja grupās, uzlabojot sadarbības prasmes, kā arī, izstrādājot izpletņa modeli, trenēja analītisko domāšanu. 

  1. klases skolēni mācījās meklēt informāciju internetā, sagatavojot jautājumus viktorīnai par Latviju.

Pasākuma „Mana mīļākā grāmata” ietvaros skolēni paši veidoja ilustrācijas savai iemīļotākajai grāmatai. Rezultātā tapusi izstāde, ko ar interesi aplūko gan skolēni, gan pieaugušie.

Nodarbībās „Matemātika dabā” skolēni mācījušies pielietot vidējo aritmētisko skaitli, veicot dažādus mērījumus dabā. Fiksēti ūdens līmeņa, meža blīvuma, soļa garuma, pludmales platuma u.c. dati, tā gūstot izpratni par statistikas saikni ar vidi un attīstot orientēšanās prasmi.

Izmantojot ziemīgos laikapstākļus un olimpisko spēļu aktualitāti, skolēni apguva tehnikas sniega konstrukciju veidošanā. No sniega, ūdens, sāls un mežā atrastiem kokiem tika veidota sava bobsleja trase, kur sportošana notika ar ragavām un sniega maisiem.

Turpmāk daļa projekta aktivitāšu arvien vairāk tiek plānotas āra apstākļos, apvienojot mācīšanos un iespēju baudīt pavasari dabā.

Projekta koordinatore Vita Ķērpe

 

Zviedrijas vēstniecība sadarbībā ar Zviedru institūtu, Glada Hudik teātri (Zviedrijā) un Velku biedrību piedāvāja Latvijas skolām piedalīties projekta Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem ievada konferencē.

Vaivaru pamtskolas skolotāji – Alita Auzāne, un Sanita Lielkalne piedalījās konferencē “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” kas notika 2017.gada 19.-20.oktobrī, viesnīcā Radisson Blu Daugava .Šī projekta mērķis ir kopā veidot tolerantu un cieņpilnu Latvijas sabiedrību, veicināt pieejamību, integrācāciju. Konferences organizatori radīja iespēju smelties iedvesmu no skolu projekta Zviedrijā, kam ir dots nosaukums Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem. Bērni patiesi nepiedzimst ar aizspriedumiem. Tos viņi iegūst no mums, pieaugušajiem.

Glada Hudik teātrimhttp://www.gladahudikteatern.se/par-te%C4%81tri/ ) ir pieredze veidot “satikšanos ārpus iedomātajām robežām”, integrējot bērnus ar attīstības traucējumiem sabiedrībā. Skolu projektā Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem Zviedrijā piedalījušies jau ap 40 000 skolēnu. Projekta autori ir pārliecināti, ka šo pašu projektu var piemērot jebkurai skolai pasaulē un jebkurā valstī. Latvija ir pirmā valsts, kam būs iespēja to iepazīt ārpus Zviedrijas. Vaivaru pamtskola ir pieteikta dalībai turpmākā izglītojošā programmā.

 

Baltic Forum on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education 17.10.2017

Īstenotie projekti
Vaivaru pamatskolas īstenotie projekti
Par valsts līdzekļu budžeta sadali vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošināšanai atbilstoši speciālām vajadzībām”(2005)
“Ceļā uz Ekoskolu”(kopš 2003)
“Mute līdz ausīm “ (2003)
“Es ar tevi lepojos”(2003)
“Pasaka “(2002)
“Tu un es”(2002)

“Par valsts līdzekļu budžeta sadali vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošināšanai atbilstoši speciālām vajadzībām”(2005)
2005. gadā piedalījāmies projektu konkursā „Par valsts budžeta līdzekļu sadali vispārējās izglītības iestāžu nodrošināšanai atbilstoši speciālām vajadzībām”. Izglītības un Zinātnes ministrija projektu apstiprināja un piešķīra tāmē paredzēto summu skolas logopēdijas kabineta izveidei. No 2006. gada logopēdijas kabinets darbojas.
“Ceļā uz Ekoskolu”(kopš 2003)
LVAF (Latvijas vides aizsardzības fonds) 2004. gadā apstiprināts projekts „Svētelis”. 2004. gada putns bija stārķis, tāpēc arī mēs nolēmām šo putnu izpētīt. Visu vasaru dažādos Latvijas novados meklējām stārķu ligzdas, skaitījām putnus, bet rudenī notika zinātniskā konference „Zem svēteļa spārna”.
LVAF –„Skudriņas” 28.07. – 03.08.2003. pētnieciskā vasaras nometnē Bauskas rajonā Griķu pamatskolā. Skolēni no Vaivaru pamatskolas, Līksnas pamatskolas un Griķu pamatskolas pētīja skudras, skudru pūžņus, divās ekspedīcijās. Rudenī iegūto informāciju prezentēja zinātniskā konferencē Vaivaros.

 

“Mute līdz ausīm ” (2003)

LVAVA „Mute līdz ausīm”Nometne bērniem un vecākiem, vecvecākiem.

„Tā bija skaista vasara. Mēs runājām tikai caur puķēm…”

/I. Ziedonis/

Šīs Imanta Ziedoņa rindas bija nometnes moto, jo tās darbības mērķis bija iepazīt frazeoloģismu daudzveidību, nozīmi un tos aktīvi lietot leksikā visu nometnes laiku. Nometnē piedalījās skolēni no Vaivaru pamatskolas, Kalupes pamatskolas un Kalupes bērnu aprūpes centra, kā arī skolēnu vecmāmiņas un pat viens vectētiņš.

90.06.-16.06.2003.-Ilūkste.

“Es ar tevi lepojos” (2003)

Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīts projekts
“ES AR TEVI LEPOJOS “
Vaivaru pamatskolas pieredze sabiedrības integrācijas jautājumos
Projekta norises vietas:
Alūksne
Balvi
Bīriņi
Rēzekne
Vīpe
Projekta īstenotājs- Vaivaru pamatskola
Projekta mērķisVeidot pozitīvu attieksmi pret invalīdu aktīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē, veicināt attieksmes maiņu pret bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām, izglītojot un popularizējot savas skolas pieredzi plašākā sabiedrībā.
Projekta nepieciešamības pamatojums –
Mūsu visu – Latvijas pilsoņu un iedzīvotāju – kopējais mērķis ir veidot nākotnes sabiedrību — ekonomiski patstāvīgu, izglītotu, tolerantu un uz ētiskiem un estētiskiem principiem balstītu. Bērni un jaunieši, kuri šobrīd vēl sēž skolas solā, ar savu darbu un attieksmi pret līdzpilsoņiem veidos nākotnes sabiedrību Latvijā. Tāpēc mums, vecākiem un pedagogiem, ir svarīgi panākt, ka jau bērnībā viņi spēj pieņemt un cienīt viens otru, neatkarīgi no viņu rases, tautības, politiskās un reliģiskās piederības, veselības stāvokļa un citiem ar katra indivīda personīgobrīvību un tiesībām saistītiem faktoriem.Eiropas Savienībā 2003.gads ir pasludināts par Invalīdu gadu, kura ietvaros tiek organizēti un notiek dažādi pasākumi, kas veicina invalīdu integrāciju sabiedrībā. Kā viena no prioritātēm tiek minēta invalīdu izglītība un tās pieejamība. Lai arī Latvijā veicinātu izglītības pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām, svarīgi panākt šo skolnieku integrācijas procesa paātrinājumu un izplatību pēc iespējas plašākā Latvijas teritorijā.
Vaivaru pamatskolā kopā ar veseliem mācās bērni ar speciālām vajadzībām. Skolas septiņos pastāvēšanas gados un joprojām mācāmies cienīt viens otru un sevi, saprast otra sāpi un spēt pasniegt roku grūtā
Skolas ēkas pakāpeniski tiek pielāgotas iekļūšanai skolēniem riteņkrēslos. 2002./2003.mācību gadā mūsu skolā mācās 172 skolēni, no kuriem 4 skolēni ar nopietniem kustību traucējumiem mācās vispārizglītojošajās klasēs, bet 15 skolēni mācās pēc speciālās izglītības programmām speciālās izglītības klasēs. Ārpusstundu pasākumos visi skolēni darbojas kopā. Skolas darbības koncepcija ir balstīta uz integrācijas pamatprincipiem, precīzāk sakot, mēs cenšamies realizēt savā skolā integrācijas “iekļaujošo” programmu – viena skola visiem. Ir uzkrāta zināma pieredze, ar kuru vēlamies dalīties. Esam organizējuši lokālus pieredzes apmaiņas pasākumus gan pašu skola, gan Jūrmalas pilsētā, kā arī Zemgales un Kurzemes novados, tāpēc par šī projekta mērķauditoriju esam izvēlējušies Latgales novadu. Savas darbības laikā iesaistījāmies vairākos starptautiskos projektos, kā rezultātā ieguvām jaunas zināšanas, pieredzi un pārliecību, ka mūsu izvēlētais ceļš -integratīvā skola – ir pareizs, laikmetam atbilstošs un perspektīvs.

Apkopojot visus materiālus par mūsu skolas darbības pamatprincipiem untos prezentējot Latvijas novados, mēs vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību integrācijas lokālajiem resursiem un pierādīt savu pārliecību, ka ir lietas, kuru realizācija nav jāgaida no valsts institūcijām, bet pašvaldību un izglītības iestāžu spēkiem jādara viss iespējamais, lai ideja pārtaptu reālā darbībā.

Projekta  mērķauditorija–     Latvijas  rajonu  skolu  administrācijas pārstāvji, skolotāji, skolēnu vecāki un sabiedrības pārstāvji.
Projekta semināru programma –
1.Projekta “es ar Tevi lepojos” koncepcija.

2.Skolēnu   ar   speciālām  vajadzībām   integrācija  vispārizglītojošā skolā :

1)pieredzes izpēte ( sarakste ar citu valstu institūcijām, kursi, starptautiskie   pasākumi,   literatūras   izpēte,   iesaistīšanās projektos utt);

2)pieredzes adaptācija un pielietošana;

3)analīze;

4)pašiniciatīva.

3.Projekts  “Tu  un  Es   “   –  pāra  darba  efektivitāte  un  nozīme
integrācijas procesa realizēšanā.

4.Integratīvās vasaras nometnes.

5.Valsts atbalsts un likumdošana.

6.Vaivaru pamatskolas prezentācijas materiāli, videomateriāli par
starptautisko   deju  un   dziesmu   festivālu   Anglijā  bērniem   ar
speciālām vajadzībām.

 

“Pasaka ” (2002)

LVAVA( Latviešu valodas apguves valsts aģentūra)

Vasaras nometne „Pasaka” piedāvāja iespēju būt kopā skolēniem ar atšķirīgu veselības stāvokli, no dažādām sociālajām vidēm un atšķirīgu tautību. Kopā atpūtās un radoši darbojās skolēni no Vaivaru pamatskolas un Kalupes bērnu aprūpes centra. Kopā izgājām Annas Brigaderes pasaku takas un izstudējām fragmentu no lugas „Sprīdītis”.
03.06.-16.06.2002-Tērvete.

 

“Tu un es” (2002)

„Komandas darba principi skolēnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai vispārizglītojošā skolā”. 2002. gadā izstrādāts projekts „Tu un es” iesniegšanai 22M izsludinātajam konkursam. Projekts tika apstiprināts un tas darbojas arī šodien, jo projekts atspoguļoja un teorētiski izskaidroja Vaivaru pamatskolas darbības principus- komandas darbu, t.i., kopā darbojas parastie bērni un bērni ar speciālām vajadzībām. Balstoties uz šo principu izveidota integratīvā deju un dziesmu kopa, kura veiksmīgi uzstājās gan vietējos, gan starptautiskos pasākumos. (Lielbritānijā)

Aktualitātes
< 2018 >
Novembris
Pr.Ot.Tr.Ce.Pk.Se.Sv.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930